Přihlášení
Ztratili jste heslo?

Technologie pro profesionály

Obchodní a záruční podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti KOVOSLUŽBA OTS a.s., IČ: 251 03 709,

se sídlem Praha 3, Tovačovského 92/2, PSČ 13000, v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4530, (dále jen „VOP“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost KOVOSLUŽBA OTS a.s. (dále jen jako „Poskytovatel“)

je podnikatelem v oboru:

a. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaný vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;

b. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;

c. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

d. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 2 živnostenského zákona, a to v oborech:

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;

-Zprostředkování obchodu a služeb;

-Velkoobchod a maloobchod;

-Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;

-Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;

-Pronájem a půjčování věcí movitých;

-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

-Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

1.2. Poskytovatel provozuje svou podnikatelskou činnost v těchto provozovnách:

a) Praha – Žižkov, Tovačovského 92/2, PSČ 130 00;

b) Praha – Strašnice, U Trati 3134/36a, PSČ 100 00;

c) České Budějovice, Vrbenská 2044/6, PSČ 370 01;

d) Vraňany, č.p. 108, PSČ 277 07;

e) Brno – Černovice, Faměrovo náměstí 11/26, PSČ 618 00.

f) Ústí n. Labem – SNP 3368/32A 400 01 Ústí n. Labem

1.3. Poskytovatel je ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění (dále jen jako „zákon o obalech“) osobou, která uvádí na trh

nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky a je nositelem povinnosti zpětného odběru takových obalů nebo využití odpadu z takových obalů. Poskytovatel je zapsán v Seznamu osob, které

jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, vedeném Ministerstvem životního prostředí ČR pod registračním číslem 0113/720/4177/02.

1.4. Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností poskytovatele. Vztahy VOP neupravené se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od VOP je možno sjednat

ve smlouvě, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před dotčenými ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy.

 

2. SMLOUVA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškeré právní vztahy jsou zakládány formou uzavření smlouvy nebo potvrzením objednávky ze strany poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

2.2. Veškeré smlouvy musí obsahovat zejména náležitou identifikaci

stran (obchodní firmu, nebo jméno či název pod kterým podnikají, či vyvíjejí činnost, identifikační číslo, sídlo, místo podnikání či bydliště, ev. bankovní spojení); vymezení předmětu smlouvy, kupní cenu/ cenu za realizaci služby/ výši nájemného, případně další údaje stanovené VOP.

2.3. Smlouva je uzavřena i přijetím objednávky ze strany Poskytovatele, obsahuje-li objednávka alespoň identifikaci objednatele (obchodní firmu, nebo jméno či název pod kterým podnikají,

či vyvíjejí činnost, identifikační číslo, sídlo, místo podnikání či bydliště, ev. bankovní spojení); vymezení objednávaného zboží/služeb, případně další údaje stanovené VOP. Objednávku

je možné učinit osobně, písemně, e-mailem, datovou schránkou, faxem, telefonicky či prostřednictvím e-shopu. Učiněná objednávka je pro Objednatele závazná a tuto objednávku

může zrušit pouze do okamžiku potvrzení přijetí objednávky ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky bez zbytečného odkladu po jejím obdržení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Není-li ve lhůtě dle předchozí věty přijetí objednávky Poskytovatelem odmítnuto,platí, že přijetí objednávky bylo potvrzeno. Potvrzení přijetí objednávky je zpravidla uskutečňováno shodnou formou jako uskutečnění objednávky.

 

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, kupní cena/ cena za realizaci služby/ výše nájemného (dále společně také „Cena“) se řídí platným ceníkem Poskytovatele.

3.2. Poskytovateli vzniká právo na úhradu Ceny dodáním zboží/ poskytnutím služby/ přenecháním věci k dočasnému užívání. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, Cena je splatná na základě

faktury vystavené Poskytovatelem.

3.3. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání zboží/ den realizace služby/ den dílčího plnění. Faktura za zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně

závazných právních předpisů. K Cenám se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, splatnost faktury činí čtrnáct (14) dní a počíná běžet ode dne zdanitelného plnění. Faktura může být doručena v písemné podobě osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, e-mailem nebo jiným způsobem stanoveným ve smlouvě. V případě, že Objednatel fakturu prokazatelně neobdržel, postupuje se obdobně dle § 1963 odst. 1 občanského zákoníku.

3.5. Úhrada ceny dle faktury je považována za včasnou, byla-li cena připsána na bankovním účtu Poskytovatele uvedeném na faktuře nejpozději v den splatnosti faktury. Platba neidentifikovaná

variabilním symbolem nebo identifikovaná nesprávným variabilním symbolem je považována za neprovedenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími do doby, než bude Objednatelem

identifikovaná.

3.6. Je-li zboží dodáváno prostřednictvím přepravní služby Poskytovatele, fakturují se náklady přepravy dle ceníku Poskytovatel společně s Cenou zboží. Je-li zboží dodáváno prostřednictvím

jiného poskytovatele přepravních služeb zajišťovaného ze strany Poskytovatele, fakturují se náklady za přepravu dle ceníku tohoto poskytovatele současně společně s Cenou za zboží.

3.7. Jedná-li se o Objednatele, který doposud u Poskytovatele objednal méně než tři (3) dodávky zboží/ realizaci služeb, je Poskytovatel povinen dodat zboží/ realizovat službu až po uhrazení

kupní ceny/ ceny za realizaci služby.

3.8. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Ceny je sjednán smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den den prodlení až do zaplacení

3.9. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny či jakéhokoliv jiného peněžitého plnění o více než jeden (1) měsíc, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Objednatele dodáním zboží. Zboží je považováno za dodané předáním Objednateli nebo jím pověřené osobě, resp. předáním prvnímu dopravci,

je-li zboží dodáváno prostřednictvím externího poskytovatele přepravních služeb. Za Objednatelem pověřenou osobu se považuje každá osoba, která se nachází v místě dodání určeném Objednatelem ve smlouvě, resp. v objednávce. Není-li místo dodání dohodnuto, považuje se za místo dodání provozovna Poskytovatele.

4.2. Dokladem o dodání zboží je dodací list potvrzený zástupcem Poskytovatele, resp. přepravní služby a zástupcem Objednatele (dále jen jako „dodací list“). Dodací list obsahuje nejméně

tyto údaje: označení Poskytovatele a Objednatele, datum dodání, popis dodaného zboží a jeho množství, množství a druh vratných obalů dodaných se zbožím, množství a druh tlakových

nádob dodaných se zbožím, jméno, příjmení a podpis zástupce Poskytovatele, resp. přepravní služby a zástupce Objednatele.

4.3. Objednané zboží je Poskytovatel povinen dodat Objednateli řádně zabalené, včetně potřebných dokladů, tj. včetně návodu k použití, certifikátů apod. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak,

jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.4. Je-li zboží dodáváno ve vratných obalech, je Objednatel povinen vrátit vratné obaly Poskytovateli nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od dodání zboží, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Nevrátí-li Objednatel vratné obaly dodané společně se zbožím řádně a včas, je povinen nevrácené vratné obaly Objednateli uhradit. Cena nevrácených vratných obalů je splatná do čtrnácti

dnů ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty pro vrácení vratných obalů Poskytovateli.

4.5. Chladiva jsou dodávána v tlakových nádobách Poskytovatele, která odpovídají příslušným právním předpisům a normám ČSN pro jejich používání a disponujícími veškerými potřebnými

revizními zkouškami, a to v lahvích o objemu 12 l, 27 l nebo 61 l či v sudech o objemu 600 l nebo 900 l. Dodáním zboží dochází k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, na jejímž

základě se Poskytovatel zavazuje přenechat Objednateli k dočasnému užívání tlakovou nádobu, ve které bylo chladivo dodáno a Objednatel se zavazuje platit za to Poskytovateli nájemné ve výši stanovené platným ceníkem Poskytovatele. Objednatel je povinen používat pronajaté tlakové nádoby výhradně ke skladování chladiva dodaného Poskytovatelem. Použití pronajaté tlakové nádoby k jinému účelu je považováno za zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy, přičemž v důsledku takového zvlášť závažného porušení nájemní smlouvy je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a za každou tlakovou nádobu,

která byla použita k jinému účelu. Nájemné je splatné při skončení nájmu, resp. každé tři měsíce, trvá-li nájem déle než tři měsíce. Nedohodnou-li se strany jinak, je Objednatel při skončení nájmu povinen odevzdat Poskytovateli tlakovou nádobu v provozovně Poskytovatele ve stavu, v jakém ji od Poskytovatele převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení věci. Neodevzdá-li Objednatel po skončení nájmu tlakovou nádobu Poskytovateli řádně a včas, je povinen uhradit Poskytovateli

smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně tlakové nádoby stanovené platným ceníkem Poskytovatele, přičemž tato smluvní pokuta je splatná 10. den po skončení nájmu. Odevzdá-li Objednatel po skončení nájmu tlakovou nádobu znečištěnou (zejm. v důsledku použití pro plnění jiného média), je povinen uhradit poplatek za čištění tlakové nádoby ve výši 1.000,- Kč, přičemž tento poplatek je splatný při odevzdání tlakové nádoby. Poškodí-li Objednatel tlakovou nádobu tak, že ji nadále není možno užívat, je povinen Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně tlakové nádoby stanovené platným ceníkem Poskytovatele, přičemž tato smluví

pokuta je splatná při předání tlakové nádoby Poskytovateli.

 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1. Poskytovatel dodá Objednateli zboží v množství, jakosti a provedení dle smlouvy.

5.2. Objednatel je povinen si s dostatečnou péčí prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zboží vadné, objednatel je oprávněn převzetí zboží odmítnout. Vady zjištěné při převzetí zboží jsou

smluvní strany povinny zaznamenat v dodacím listu. Ostatní vady neoznámené při převzetí zboží je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí zboží. Skryté vady je objednatel povinen oznámit Poskytovateli nejpozději do tří (3) dnů poté, kdy je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do šesti (6) měsíců od převzetí zboží (dále jen jako „lhůta k uplatnění vad“).

5.3. Je-li na zboží uvedena doba upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby (dále jen jako „záruční doba“), poskytuje Poskytovatel u takového zboží záruku za jakost po dobu trvání záruční doby (dále jen jako „záruka za jakost“).

5.4. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou měla věc při odevzdání zboží a vada, která se na zboží vyskytne v záruční době, je-li na zboží poskytována záruka za jakost.

5.5. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli vadu zboží nejpozději ve lhůtě k uplatnění vad, jinak právo Objednatele z vady zaniká.

5.6. Pro konkrétní práva Objednatele z vady a postup smluvních stran se užije § 2106 a § 2107 občanského zákoníku, nestanoví-li VOP jinak. Podstatnou vadou se rozumí zpravidla vada neodstranitelná a nepodstatnou vadou zpravidla vada odstranitelná, vyjma případů, kdy by takové posouzení vady zakládalo výrazný nepoměr vzhledem k charakteru a závažnosti vady.

5.7. Oznámení vady a volby práva z vady musí být učiněna v písemné podobě a doručena Poskytovateli, jinak se k němu nepřihlíží.

5.8. Objednatel není oprávněn uplatnit právo z vady nedodržel-li obvyklé skladovací podmínky zboží nebo skladovací podmínky, se kterými byl Poskytovatelem obeznámen.

5.9. Objednatel není oprávněn uplatnit práv na odstranění vad způsobených nesprávným používáním v rozporu s návodem, nebo v rozporu s bezpečnostními instrukcemi nebo nedodržením

předepsaných servisních prohlídek.

 

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP měnit. Změna VOP je Objednateli oznámena prostřednictvím zveřejnění nového úplného znění VOP na internetových stránkách poskytovatele (www.kovosluzbaots.cz).

6.2. Smlouva se řídí zněním VOP účinným v době jejího uzavření.

6.3. Poskytovatel a objednatel, jež jsou podnikateli, výslovně sjednávají dle § 89a o.s.ř., že případě soudního sporu je místně příslušným soudem obecný soud Poskytovatele.

6.4. V případě, že se některé ustanovení těchto VOP ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanoveních těchto VOP.

6.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2017

                         

Počet položek

5383
položek
4219
skladem

Poslední aktualizace

21.05.2024 14:35

Kontakt

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím